خطای 416

خطای 416

خطای 416 حد درخواستی غیر اقناع کننده (Requested Range Not Satisfiable) این کد به دلیل ارسال درخواست قسمتی از یک منبع (به فرض بخشی از یک فایل) از سرور است، در حالی که آن قسمت وجود ندارد، به طور مثال کاربر قسمتی از یک فایل را درخواست می کند (به فرض در هنگامی که از …

خطای 416Read More

خطای 416 x بخوانید...