کد 303 http

ریدایرکت 303

ریدایرکت 303 دیدن منبعی دیگر (See Other) ریدایرکت 303 نیز مشابه کد 302 عمل می کند، تفاوت در اینجا، تاکید روی متد GET است، در کد 303 آدرس فعلی و آدرسی که کاربر به آن منتقل می شود، باید از طریق متد GET درخواست شوند که در حالت معمول نیز به اینصورت خواهد بود. ریدایرکت …

ریدایرکت 303Read More

ریدایرکت 303 x بخوانید...